Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Transparența decizională și liberul acces la informațiile de interes public
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 01Privind aprobarea bugetului Comunei Luncaviţa pe anul 2008


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 30.01.2008
În conformitate cu Legea nr.486/2006 privind legea bugetului pe anul 2007;
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin.1 şi alin. 4, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă bugetul comunei Luncaviţa pentru anul 2008, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.


Adoptată astăzi : 30.01.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenţi la şedinţă, din totalul de 13.


ANEXA BUGET
BUGETUL COMUNEI LUNCAVITA 2008

638(din TVA) + 632 (din Imp./Venit) + 629(Venit. Proprii) + 892 (Invat.) + 370 (Asist. Sociala) + 100 (fond rulment)= 3.261

I. AUTORITATI EXECUTIVE (51.02) -total- 720
1. Personal 560
2. Materiale: 70
a.)Cheltuieli materiale curente (tel, rechizite, incalzire,etc) 70
3. Contractul colectiv de munca: 80
4. Capital 10
a.) Reactualizare Plan Urbanistic General 1
b.) Construire sediu Primaria Luncavita 1
c.) Investitii 8

II. ALTE SERVICII PUBLICE (54.02) -total- 73
1. Personal pompieri 63
2. Materiale: 5
a.) Cheltuieli materiale intretinere 5

III. INVATAMANT (65.02) -total- 1057
1. Personal 892
2. Materiale (tel, rechizite, incalzire,etc) 70
3. Burse 5
4. Tichete 40
5. Capital: 50
a.) Reparatie Capitala Sc. Rachelu 2
b.) Reparatie Capitala Atelier Scoala 2
c.) Dotari Scoala Luncavita 6
d.) Utilitati Gradinita Luncavita 40

IV. CULTURA (67.02) -total- 450
1. Personal 15
2. Materiale biblioteca 1
3. Capital: 434
a.) Reparatie Capitala si Extindere Camin Cultural 400
b.) Reparatie Capitala Biserica Luncavita 1
c.) Reparatie Capitala Biserica Rachelu 1
d.) Modernizare Teren Sport Luncavita 1
e.) Construire Teren Sport Rachelu 1
f.) Sustinere Activitati Culturale (Boboteaza, S. Teilor, Craciun, etc) 30


V. ASISTENTA SOCIALA (68.02) - total- 440
1. Asistenti personali 370
2. Ajutoare sociale 70

VI. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA (70.02)-total- 50
1. Materiale: 50
a.) Iluminat public 50

VII.MEDIU (74.02) total 431
1.Materiale (intretinere curatenie, 4 pers. AJOFM, etc) 55
2. Capital: 376
a.) Canalizare si Statie Epurare 80
b.) Rate Buldoexcavator 50
c.) Gestionarea Deseurilor 1
d.) Centru Informare-Mediu 1
e.) Impadurire impotriva inundatiilor 90
f.) Reconstructia ecologica a zonei indiguite I.C. Br.-Isaccea 1
g.) Infiintare Parc Centrale Eoliene 1
h.) Imbunatatirea calitatii mediului prin crearea de spatii verzi 122
i.) Modernizare sistem de alimentare cu apa si drum comunal 15
j.) Extindere de canalizare si modernizare drum comunal

VIII. STRAZI - DRUMURI – PODURI (84.08) -total- 40
1. Materiale (reparatii curente drumuri, santuri, poduri si podete):38
2. Capital: 2
a.) Reparatie si Modernizare Parcare 1
b.) Reparatie Piata 1


SERVICIUL AUTOFINANTAT
-ALIMENTARE CU APA-

ALIMENTARE CU APA-total-107
1. Personal 47
2. MaterialeToate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2022
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.67557800 1642564590