Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Despre LuncaviĊ£a
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 02Privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2008


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 30.01.2008
În conformitate cu Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi HG 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1,alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă taxele şi impozitele locale pentru anul 2008, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro

Adoptata astazi 30.01.2008cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.42495500 1631974236