Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 02Privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2008


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 30.01.2008
în conformitate cu Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare și HG 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1,alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă taxele și impozitele locale pentru anul 2008, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro

Adoptata astazi 30.01.2008cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2022
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.61539700 1670142944