Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Comunitate
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 03Privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru anul 2008

Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 30.01.2008;

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ştefan,Primarul Comunei Luncaviţa şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,
În temeiul art. 36 alin. 1, alin. 3, lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru anul 2008, conform anexei 1 care face parte din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.


Adoptată astăzi : 30.01.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenţi la şedinţă, din totalulDATA: 30.01.2008
* Nu fac parte din aparatul propriu
* PEBC – Proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.60598600 1638442315