Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 03Privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru anul 2008

Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 30.01.2008;

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ștefan,Primarul Comunei Luncavița și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,
în temeiul art. 36 alin. 1, alin. 3, lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Organigrama și Statul de funcții pentru anul 2008, conform anexei 1 care face parte din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.


Adoptată astăzi : 30.01.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenți la ședință, din totalulDATA: 30.01.2008
* Nu fac parte din aparatul propriu
* PEBC – Proiectul Economia Bazată pe Cunoaștere

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.17165000 1701427936