Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Consiliul Local
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 04Privind aprobarea evaluării secretarului pe anul 2007


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 30.01.2008

Ţinând cont de Ordinul nr. 13012/13.11.2007 privind stabilirea modalităţii de acordare a calificativelor şi aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2007

Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă evaluărea secretarului pe anul 2007, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.


Adoptată astăzi : 30.01.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenţi la şedinţă, din totalul de 13.
ANEXA 1 La HCL nr. 4/30.01.2008
Evaluarea activitatii secretarului Comunei Luncavita, Neculita Maricel, in anul 2007


CRITERII DE PERFORMANŢĂ
pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2007

In anul 2007, activitatea secretarului Comunei Luncavita nu a mai atins cote performante ca in anii anteriori, intampinand chiar o serie de probleme foarte grave, care se reflecta cel mai elocvent in propria sa declaratie inregistrata cu nr.3703/22.10.2007, pe care o atasez in copie acestei evaluari.
In prezent incercam diverse activitati pentru reabilitarea comportamentului si a activitatii secretarului Neculita Maricel, sperand sa ajunga la un nivel de performanta cel putin minim, necesar cadrului legal de functionare al unitatii administrative.

Prezentam mai jos punctajul si calificativul activitatii secretarului in anul 2007, precum si definitia criteriilor de performanta conform Ordinului Nr. 13012 din 13 noiembrie 2007 privind stabilirea modalităţii de acordare a calificativelor şi aprobarea Criteriilor de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2007, emis de MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI,

I. CRITERII DE PERFORMANŢĂ PENTRU FUNCŢIONARII PUBLICI DE EXECUŢIE

Evaluarea secretarului se face conform criteriilor de performanta pentru functionarii publici din clasa I
Fiecare criteriu este notat cu 0,35 puncte,
Pentru anul 2007, calificativele acordate în urma evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici se stabilesc pe baza notei finale, după cum urmează:
a) între 1,00 - 1,50 - "nesatisfăcător";
b) între 1,51 - 2,50 - "satisfăcător";
c) între 2,51 - 3,50 - "bine";
d) între 3,51 - 5,00 - "foarte bine".Descarcati primul PDF cu Criteriile de performanţă
TOTAL PUNCTAJ: 0,35 X 5 = 1,75 (“SATISFACATOR”)

Descarcati al doilea PDF cu Criteriile de performanţă

Punctajul evaluarii secretarului Comunei Luncavita Neculita Maricel este de 1,75 iar calificativul obtinut este “satisfacator” pentru activitatea desfasurata in anul 2007.Primar,
Prof. Stefan IlieToate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.71926300 1632168375