Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 04Privind aprobarea evaluării secretarului pe anul 2007


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 30.01.2008

Ținând cont de Ordinul nr. 13012/13.11.2007 privind stabilirea modalității de acordare a calificativelor și aprobarea Criteriilor de performanță pe baza cărora se face evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru anul 2007

Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă evaluărea secretarului pe anul 2007, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.


Adoptată astăzi : 30.01.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenți la ședință, din totalul de 13.
ANEXA 1 La HCL nr. 4/30.01.2008
Evaluarea activitatii secretarului Comunei Luncavița, Neculita Maricel, in anul 2007


CRITERII DE PERFORMANȚĂ
pe baza cărora se face evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru anul 2007

In anul 2007, activitatea secretarului Comunei Luncavița nu a mai atins cote performante ca in anii anteriori, intampinand chiar o serie de probleme foarte grave, care se reflecta cel mai elocvent in propria sa declaratie inregistrata cu nr.3703/22.10.2007, pe care o atasez in copie acestei evaluari.
In prezent incercam diverse activitati pentru reabilitarea comportamentului si a activitatii secretarului Neculita Maricel, sperand sa ajunga la un nivel de performanta cel putin minim, necesar cadrului legal de functionare al unitatii administrative.

Prezentam mai jos punctajul si calificativul activitatii secretarului in anul 2007, precum si definitia criteriilor de performanta conform Ordinului Nr. 13012 din 13 noiembrie 2007 privind stabilirea modalității de acordare a calificativelor și aprobarea Criteriilor de performanță pe baza cărora se face evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru anul 2007, emis de MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE AGENȚIA NAȚIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI,

I. CRITERII DE PERFORMANȚĂ PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DE EXECUȚIE

Evaluarea secretarului se face conform criteriilor de performanta pentru functionarii publici din clasa I
Fiecare criteriu este notat cu 0,35 puncte,
Pentru anul 2007, calificativele acordate în urma evaluării performanțelor profesionale ale funcționarilor publici se stabilesc pe baza notei finale, după cum urmează:
a) între 1,00 - 1,50 - "nesatisfăcător";
b) între 1,51 - 2,50 - "satisfăcător";
c) între 2,51 - 3,50 - "bine";
d) între 3,51 - 5,00 - "foarte bine".Descarcati primul PDF cu Criteriile de performanță
TOTAL PUNCTAJ: 0,35 X 5 = 1,75 (“SATISFACATOR”)

Descarcati al doilea PDF cu Criteriile de performanță

Punctajul evaluarii secretarului Comunei Luncavița Neculita Maricel este de 1,75 iar calificativul obtinut este “satisfacator” pentru activitatea desfasurata in anul 2007.Primar,
Prof. Stefan IlieToate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.12434100 1695607198