Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Info utile
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 05Privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului „Asociaţiei pentru Dezvoltarea Durabilă a Judeţului Tulcea”

Consiliul Local al Comunei Luncaviţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.01.2008, legal constituită;

Văzând Nota de Fundamentare a domnului Prof. Ilie Ştefan in calitate de primar al comunei Luncaviţa , precum şi Raportul compartimentului de specialitate
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Luncaviţa

În conformitatea cu prevederile legii nr. 339/2007, art.7, alin. 2);
În conformitate cu prevederile art. 11 coroborate cu cele ale art. 91 alin. 6) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată;
În temeiul art. 36 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

Hotărăşte:


Art. 1. Se aprobă modificarea Statutului si Actului Constitutiv al asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Asociaţia pentru Dezvoltarea Durabilă a Judeţului Tulcea” conform Anexelor nr.1 si nr.2, care fac parte din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se împuterniceşte d-nul Ilie Ştefan, primar al Comunei, să semneze în numele Consiliului local al comunei Luncaviţa , Actul constitutiv modificat..
Art. 3. Se aproba finantarea anuală ”Asociatiei de Dezvoltare Durabila a Judetului Tulcea” cu suma de 30 MII LEI pentru functionarea structurii de specialitate pentru proiecte cu finantare internationala in conformitate cu Legea 339/2007.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii Judeţului Tulcea, membrilor asociaţiei şi va fi adusă la cunoştinţă publică.

Adoptată astăzi : 30.01.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenţi la şedinţă.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.25784800 1634830018