Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 05Privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului „Asociației pentru Dezvoltarea Durabilă a Județului Tulcea”

Consiliul Local al Comunei Luncavița, întrunit în ședința ordinară din data de 30.01.2008, legal constituită;

Văzând Nota de Fundamentare a domnului Prof. Ilie Ștefan in calitate de primar al comunei Luncavița , precum și Raportul compartimentului de specialitate
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Luncavița

în conformitatea cu prevederile legii nr. 339/2007, art.7, alin. 2);
în conformitate cu prevederile art. 11 coroborate cu cele ale art. 91 alin. 6) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată;
în temeiul art. 36 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

Hotărăște:


Art. 1. Se aprobă modificarea Statutului si Actului Constitutiv al asociației de dezvoltare intercomunitară „Asociația pentru Dezvoltarea Durabilă a Județului Tulcea” conform Anexelor nr.1 si nr.2, care fac parte din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se împuternicește d-nul Ilie Ștefan, primar al Comunei, să semneze în numele Consiliului local al comunei Luncavița , Actul constitutiv modificat..
Art. 3. Se aproba finantarea anuală ”Asociatiei de Dezvoltare Durabila a Judetului Tulcea” cu suma de 30 MII LEI pentru functionarea structurii de specialitate pentru proiecte cu finantare internationala in conformitate cu Legea 339/2007.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii Județului Tulcea, membrilor asociației și va fi adusă la cunoștință publică.

Adoptată astăzi : 30.01.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenți la ședință.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.60156600 1679717733