Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 06Privind aprobarea Contractului Colectiv de Muncă al angajaților din cadrul Primăriei Comunei Luncavița

Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 30.01.2008
în temeiul art. 236 din Codul Muncii

Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;

în temeiul art. 36/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă Contractul Colectiv de Muncă al angajaților din cadrul Primăriei Comunei Luncavița în forma prezentată.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.


Adoptată astăzi : 30.01.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenți la ședință, din totalul de 13.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.16576900 1695431781