Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 08Privind aprobarea investiţiilor pentru anul 2008 ale unităţii administrative comuna Luncaviţa

Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 30.01.2008

Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă investiţiilor pentru anul 2008 ale unităţii administrative comuna Luncaviţa,conform anexei 1 care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.


Adoptată astăzi : 30.01.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenţi la şedinţă, din totalul de 13.


Anexa 1
1. Construire Sediu Primaria Luncavita
2. Achizitie Autoturism Primarie
3. Reparatie Capitala Scoala si Gradinita Rachelu
4. Reparatie Capitala Atelier Scoala Luncavita
5. Reparatie Capitala Scoala Luncavita, corp A si corp B
6. Utilitati Gradinita Luncavita
7. Constructie Sala de Sport
8. Extindere de canalizare si modernizare drum communal
9. Modernizarea sistemului de alimentare cu apa si modernizare drum comunal
10. Achizitie Autobasculanta in sistem leasing
11. Reparatii Capitale si Reabilitare drumuri comunale
12. Reparatie si Modernizare Parcare
13. Construire Drum Comunal de Centura
14. Reparatie Capitala Biserica Luncavita
15. Reparatie Capitala Biserica Rachelu
16. Gestionarea selective a deseurilor
17. Infiintare Centru Informare Mediu
18. Impadurire Versanti Impotriva Inundatiilor Luncavita
19. Impadurire Versanti Impotriva Inundatiilor Rachelu
20. Construire spatiu medical, farmacie Luncavita
21. Construire spatiu medical, farmacie Rachelu
22. Reconstructia ecologica a zonei indiguite I.C.Bratianu-Isaccea
23. Reabilitare si Modernizare Teren Sport Luncavita
24. Construire Teren Sport Rachelu
25. Construire Piata inchisa Luncavita
26. Construire Piata deschisa Rachelu
27. Aductiune Gaz-Metan Comuna Luncavita, satele Luncavita si Rachelu
28. Reparatie Capitala si Extindere Camin Cultural
29. Construire Cimitir Luncavita
30. Extindere Cimitir Rachelu
31. Reactualizare Plan Cadastral Extravilan Luncavita si Rachelu
32. Reactualizare Plan Cadastral Intravilan Luncavita si Rachelu
33. Reactualizare Plan Urbanistic General Luncavita si Rachelu
34. Construire Amenajare Ecvestra-Turism
35. Construire Parc Centrale Eoliene
36. Lucrari agricole domeniul public al Comunei Luncavita, sat Rachelu
37. Imprimarea elementelor de folclor local in colaborarea cu Ansamblul Baladele Deltei Tulcea
38. Infiintare crescatorie si fabrica de peste in Comuna Luncavita
39. Decolmatarea canalelor de desecare in Comuna Luncavita
40. Amenajarea digurilor de protectie in Comuna Luncavita
41. Imbunatatirea calitatii mediului prin crearea de spatii verzi in localitatea Luncavita
42. Imbunatatirea calitatii mediului prin crearea de spatii verzi in localitatea Rachelu
43. Intretinerea si pavarea santurilor adiacente DN22 si DJ222A
44. Realizarea foraj apa Luncavita
45. Realizarea foraj apa RacheluCelelalte aspecte ale acestei propuneri, vor fi discutate de Consiliul Local Luncavita, respectand normele legale.


Initiator:
Primar,
Prof. Stefan Ilie


Nota
S.F.= Studiu de Fezabilitate
P.T.+ Proiect Tehnic

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.33360900 1631975796