Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 09Privind aprobarea Devizului General recalculat al proiectului „Sistem de Canalizare si Statie de Epurare al Comunei Luncavița, judetul Tulcea” în urma procedurilor de atribuire a contractelor de lucrari și servicii

în temeiul art.46 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările,

analizând prevederile Ordonanței Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural, precum și pe cele ale Hotărârii Guvernului nr.602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei privind determinarea oportunității proiectelor,

luând act de Ghidul de eligibilitate pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii în spațiul rural, adoptat de către Comisia pentru determinarea oportunității proiectelor,

luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,

ținând seama de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea de Guvern nr. 1521/2006 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural,

analizând procedurile de atribuire a contractelor de lucrari si servicii pentru proiectul “Sistem de Canalizare și Stație de Epurare în Comuna Luncavița”

având în vedere prevederile art.38 alin.(2) lit.c), f), l) și m), art.68 alin.(1) lit.b), precum și pe cele ale art.128 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările,


CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUNCAVITA adoptă prezenta hotărâre:

Art.1.- Se aprobă Devizul General recalculat al proiectului „Sistem de Canalizare si Statie de Epurare al Comunei Luncavița, judetul Tulcea” în urma procedurilor de atribuire a contractelor de lucrari și servicii, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2- Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică

Adoptată astăzi : 30.01.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.75418600 1695608604