Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 09Privind aprobarea Devizului General recalculat al proiectului „Sistem de Canalizare si Statie de Epurare al Comunei Luncavita, judetul Tulcea” în urma procedurilor de atribuire a contractelor de lucrari şi servicii

În temeiul art.46 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările,

analizând prevederile Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, precum şi pe cele ale Hotărârii Guvernului nr.602/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei privind determinarea oportunităţii proiectelor,

luând act de Ghidul de eligibilitate pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii în spaţiul rural, adoptat de către Comisia pentru determinarea oportunităţii proiectelor,

luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.1179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,

ţinând seama de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.108/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare Hotărârea de Guvern nr. 1521/2006 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural,

analizând procedurile de atribuire a contractelor de lucrari si servicii pentru proiectul “Sistem de Canalizare şi Staţie de Epurare în Comuna Luncaviţa”

având în vedere prevederile art.38 alin.(2) lit.c), f), l) şi m), art.68 alin.(1) lit.b), precum şi pe cele ale art.128 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările,


CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LUNCAVITA adoptă prezenta hotărâre:

Art.1.- Se aprobă Devizul General recalculat al proiectului „Sistem de Canalizare si Statie de Epurare al Comunei Luncavita, judetul Tulcea” în urma procedurilor de atribuire a contractelor de lucrari şi servicii, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2- Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică

Adoptată astăzi : 30.01.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.28889400 1632166842