Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 10Privind aprobarea limitelor minime și maxime ale bunurilor deținute
de cetățenii ce beneficiază de prevederile Legii 416/2001, modificată
și completată prin Legea nr. 115/04.05.2006 și hotărârea nr. 1010/09.08.2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 07.12.2006,
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în conformitate cu Legea 416/2001, modificată și completată prin Legea nr. 115/04.05.2006 și Hotărârea nr. 1010/09.08.2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind
venitul minim garantat;
în temeiul art. 38/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă limitele minime și maxime ale bunurilor deținute de cetățenii ce beneficiază de prevederile Legii 416/2001, modificată și completată prin Legea nr. 115/04.05.2006 și hotărârea nr. 1010/09.08.2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre va fi înaintată Prefecturii Județului Tulcea și va fi adusă la cunoștință publică.

Adoptată astăzi : 30.01.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenți la ședință, din totalul de 13.Anexa nr. 1 la HCL nr. 10 /30.01.2008
Bunuri mobile necesare într-o gospodărie
Suma pe bucată/ lei

1. mașină de gătit – aragaz cu 4 ochiuri 500
2. frigider 600
3. combină frigorifică 900
4. congelator 700
5. mașină de spălat automată 900
6. mașină de spălat neautomată 500
7. aspirator de praf 200
8. televizor color 500
9. video 400
10.radio casetofon dublu casete 150
11.telefon mobil 100
12. calculator personal 3320
13. drujbă 600Veniturile provenite din vânzarea terenurilor și din valorificarea culturilor agricole
Suma în lei/ha

1.terenuri arabile 1000
2. teren intravilan 120000
3.teren forestier 6000
4.pășuni 800
5.fânețe 800
6.vii nobile 2000
7.culturi agricole- UM – venit net/ ha/ an

Grâu - 90
Porumb - 90
Fasole - 90
Orz 95
Floarea – soarelui 95
Cartofi 700
Pepeni 800
Sfeclă 150
Vie – struguri de masă 400
Vie - struguri de vin 200
Tutun 90
Soia 90

8.livezi 500
9. legume 800
Categorii de animale
Limite lei/bucată

1.bovine: vaci, bivolițe ( în lactație), boi, bivoli, viței până la 6 luni, tăurași 1000
2. porcine: porci la îngrășat, scroafe cu purcei 500
3. ovine: oi, miei 150
4.caprine: tineret caprin 150
5. cabaline: cai, măgari, catâri 1000
6. păsări: rațe, găini, gâște, curci, bibilici 25
7. familii de albine 100
8. iepuri de casă 30


Limitele veniturilor potențiale provenite din valorificarea bunurilor ce depășesc cantitativ categoriile de bunuri prevăzute în anexa 4
Preț/lei/Ha/an
1.grâu 90lei/an/ha
2.porumb 90 lei/an/ha
3. fasole 90lei /an/ha
4. legume 800 lei/an/ha

Pentru persoanele plecate în străinătate se consideră un venit lunar de 500 Euro.


întocmit
Paraschiv Ion

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.81447800 1680412302