Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Program functionare
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 14Privind aprobarea folosirii banilor de la Fondul de Rulment pentru cheltuieli de investiţii 2008Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 31.01.2007;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, art. 58, alin.3.

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ştefan – Primarul Comunei Luncaviţa şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,
În temeiul art. 36 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală:


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă folosirrea banilor de la Fondul de Rulment pentru aprobarea folosirii banilor de la Fondul de Rulment pentru cheltuieli de investiţii 2008, în valoare de 100.000 lei, la cap. Investiţii 6702- Cultură – „ Reparaţie Capitală şi Supraetajare Parţială Cămin Cultural Luncaviţa.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.


Adoptată astăzi : 30.01.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenţi la şedinţă, din totalul de 13.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.72496100 1632540254