Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 14Privind aprobarea folosirii banilor de la Fondul de Rulment pentru cheltuieli de investiții 2008Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 31.01.2007;

în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 58, alin.3.

Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ștefan – Primarul Comunei Luncavița și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,
în temeiul art. 36 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală:


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă folosirrea banilor de la Fondul de Rulment pentru aprobarea folosirii banilor de la Fondul de Rulment pentru cheltuieli de investiții 2008, în valoare de 100.000 lei, la cap. Investiții 6702- Cultură – „ Reparație Capitală și Supraetajare Parțială Cămin Cultural Luncavița.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.


Adoptată astăzi : 30.01.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenți la ședință, din totalul de 13.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.77040600 1695430678