Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 15Privind aprobarea realizării unui parteneriat public- privat cu scopul înființării unui parc eolian printr-o formă de parteneriat public- privat, precum și clauzele care vor sta la baza încheierii viitorului contract


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 29.02.2008
Având în vedre și ORDONANȚĂ Nr. 16 din 24 ianuarie 2002 privind contractele de parteneriat public-privat;
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă elaborarea unui plan pentru înființarea unui parc eolian printr-o formă de parteneriat public- privat, precum și clauzele care vor sta la baza încheierii viitorului contract.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.

Adoptată astăzi : 29.02.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.48146100 1695433907