Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Cetateni de onoare
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 16Privind aprobarea realizării unui parteneriat public privat cu
scopul înfiintarii unei exploataţii agricole şi piscicole,
precum şi clauzele care vor sta la baza
încheierii viitorului contractConsiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 29.02.2008.
Având în vedere ORDONANŢĂ Nr. 16 din 24 ianuarie 2002 privind contractele de parteneriat public-privat;
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă realizarea unui parteneriat public privat cu scopul înfiintarii unei exploataţii agricole şi piscicole, precum şi clauzele care vor sta la baza încheierii viitorului contract.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.

Adoptată astăzi : 29.02.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.37224100 1632538083