Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 16Privind aprobarea realizării unui parteneriat public privat cu
scopul înfiintarii unei exploatații agricole și piscicole,
precum și clauzele care vor sta la baza
încheierii viitorului contractConsiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 29.02.2008.
Având în vedere ORDONANȚĂ Nr. 16 din 24 ianuarie 2002 privind contractele de parteneriat public-privat;
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă realizarea unui parteneriat public privat cu scopul înfiintarii unei exploatații agricole și piscicole, precum și clauzele care vor sta la baza încheierii viitorului contract.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.

Adoptată astăzi : 29.02.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.01773800 1701428958