Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Parteneri
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 17Privind aprobarea acordării sumei de 500 lei cadou, o singura data, anual, fiecarei familii în care traiesc ambii soti la 1 ianuarie
a fiecarui an şi care depun cerere în acest sens la
Primaria Luncavita între 1 ianuarie si 1 maiConsiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 29.02.2008
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Luncaviţa nr. 1/30.01.2008 privind bugetul pe anul 2008, în anexa 1, cap.V, punctul 2.
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 şi alin. 6, lit. a, punctul 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă acordarea sumei de 500 lei cadou, o singura data, anual, fiecarei familii în care trăiesc ambii soţi la 1 ianuarie a fiecărui an şi care depun cerere în acest sens la Primaria Luncavita între 1 ianuarie si 1 mai.
Art. 2 În luna mai a fiecărui an se va organiza o ceremonie festivă a acestor familii pentru acordarea acestor premii.
Art. 3 Sumele cadou şi sumele necesare organizării ceremoniei vor fi suportate de bugetul local al comunei Luncaviţa.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.

Adoptată astăzi : 29.02.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.11314600 1637991544