Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 17Privind aprobarea acordării sumei de 500 lei cadou, o singura data, anual, fiecarei familii în care traiesc ambii soti la 1 ianuarie
a fiecarui an și care depun cerere în acest sens la
Primaria Luncavița între 1 ianuarie si 1 maiConsiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 29.02.2008
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Luncavița nr. 1/30.01.2008 privind bugetul pe anul 2008, în anexa 1, cap.V, punctul 2.
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 și alin. 6, lit. a, punctul 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă acordarea sumei de 500 lei cadou, o singura data, anual, fiecarei familii în care trăiesc ambii soți la 1 ianuarie a fiecărui an și care depun cerere în acest sens la Primaria Luncavița între 1 ianuarie si 1 mai.
Art. 2 în luna mai a fiecărui an se va organiza o ceremonie festivă a acestor familii pentru acordarea acestor premii.
Art. 3 Sumele cadou și sumele necesare organizării ceremoniei vor fi suportate de bugetul local al comunei Luncavița.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.

Adoptată astăzi : 29.02.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.71296800 1701422848