Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 18Privind aprobarea desfiinţării şi demolării tuturor construcţiilor
cât şi a oricăror extinderi neautorizate în domeniul public
al comunei Luncaviţa

Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 29.02.2008
Având în vedere Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă desfiinţarea şi demolarea tuturor construcţiilor cât şi a oricăror extinderi neautorizate în domeniul public al comunei Luncaviţa.
Art. 2 Consiliul Local Luncaviţa mandatează pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local pe Primarul Comunei domnul Prof. Ilie Ştefan.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.

Adoptată astăzi : 29.02.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.22404000 1638441580