Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 18Privind aprobarea desființării și demolării tuturor construcțiilor
cât și a oricăror extinderi neautorizate în domeniul public
al comunei Luncavița

Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 29.02.2008
Având în vedere Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă desființarea și demolarea tuturor construcțiilor cât și a oricăror extinderi neautorizate în domeniul public al comunei Luncavița.
Art. 2 Consiliul Local Luncavița mandatează pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local pe Primarul Comunei domnul Prof. Ilie Ștefan.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.

Adoptată astăzi : 29.02.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2022
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.59985900 1665028691