Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Organizatii in comuna
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 19Privind stabilirea limitelor minime şi maxime ale veniturilor lunare
pentru acordarea alocaţiei complementare şi de susţinere
pentru familia monoparentală conform
OUG nr. 105/2003


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 29.02.2008;
Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ştefan – Primarul Comunei Luncaviţa şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,
În temeiul art. 36 alin.6, lit. „a” punctul 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată:


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă stabilirea limitelor minime şi maxime ale veniturilor lunare pentru acordarea alocaţiei complementare şi de susţinere pentru familia monoparentală conform anexei 1 care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro

Adoptata astazi 29.02.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.22911700 1634825842