Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 19Privind stabilirea limitelor minime și maxime ale veniturilor lunare
pentru acordarea alocației complementare și de susținere
pentru familia monoparentală conform
OUG nr. 105/2003


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 29.02.2008;
Văzând nota de fundamentare a domnului Ilie Ștefan – Primarul Comunei Luncavița și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,
în temeiul art. 36 alin.6, lit. „a” punctul 2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată:


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă stabilirea limitelor minime și maxime ale veniturilor lunare pentru acordarea alocației complementare și de susținere pentru familia monoparentală conform anexei 1 care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro

Adoptata astazi 29.02.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.56486700 1679720698