Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Persoane Juridice
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 20Privind aprobarea realizării în parteneriat cu Asociaţia Natura Zâmbeşte a proiectului „Conştientizare publică şi educaţie
ecologică privind ocrotirea speciilor protejate în
PARCUL NAŢIONAL MUNŢII MĂCINULUI’’
si finantarea realizarii lui cu
suma de 7830 lei


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 29.02.2008
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 şi alin. 6, punctul 9, alin. 7, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă realizarea în parteneriat cu Asociatia Natura Zambeste a proiectului „Conştientizare publică şi educaţie ecologică privind ocrotirea speciilor protejate în PARCUL NAŢIONAL MUNŢII MĂCINULUI’’ şi finanţarea realizării lui cu suma de 7830 lei.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.

Adoptată astăzi : 29.02.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.39346800 1638442006