Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 20Privind aprobarea realizării în parteneriat cu Asociația Natura Zâmbește a proiectului „Conștientizare publică și educație
ecologică privind ocrotirea speciilor protejate în
PARCUL NAȚIONAL MUNȚII MĂCINULUI’’
si finantarea realizarii lui cu
suma de 7830 lei


Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 29.02.2008
Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 și alin. 6, punctul 9, alin. 7, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă realizarea în parteneriat cu Asociatia Natura Zambeste a proiectului „Conștientizare publică și educație ecologică privind ocrotirea speciilor protejate în PARCUL NAȚIONAL MUNȚII MĂCINULUI’’ și finanțarea realizării lui cu suma de 7830 lei.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.

Adoptată astăzi : 29.02.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.78397800 1701922356