Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Cultura si traditii
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 21Privind aprobarea scoaterea la concesiune a 140 ha din islazul
localităţii Rachelu, comuna Luncaviţa, aparţinând
domeniului public si privat al comunei Luncaviţa,
judeţul Tulcea, a Studiului de Oportunitate
şi a Caietului de Sarcini

Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 29.02.2008.
Având învedere Legea nr. 219 din 25 noiembrie 1998 privind regimul concesiunilor;
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 şi art. 123, alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă scoaterea la concesiune a 140 ha din islazul localităţii Rachelu, comuna Luncaviţa, aparţinând domeniului public si privat al comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea.
Art. 2 Se aprobă Studiul de Oportunitate şi Caietul de Sarcini.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.

Adoptată astăzi : 29.02.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.23144500 1634826328