Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 21Privind aprobarea scoaterea la concesiune a 140 ha din islazul
localității Rachelu, comuna Luncavița, aparținând
domeniului public si privat al comunei Luncavița,
județul Tulcea, a Studiului de Oportunitate
și a Caietului de Sarcini

Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 29.02.2008.
Având învedere Legea nr. 219 din 25 noiembrie 1998 privind regimul concesiunilor;
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 și art. 123, alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă scoaterea la concesiune a 140 ha din islazul localității Rachelu, comuna Luncavița, aparținând domeniului public si privat al comunei Luncavița, județul Tulcea.
Art. 2 Se aprobă Studiul de Oportunitate și Caietul de Sarcini.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.

Adoptată astăzi : 29.02.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.61391900 1701428475