Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 22Privind aprobarea conditionării tuturor persoanelor fizice sau
juridice care arendează sau au în arendă terenuri din
Comuna Luncavita, ca suprafeţele în cauză să nu
înregistreze debite la organele fiscale
ale Primariei Luncaviţa

Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 29.02.2008
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă conditionarea tuturor persoanelor fizice sau juridice care arendează sau au în arendă terenuri din Comuna Luncavita, ca suprafeţele în cauză să nu înregistreze debite la organelle fiscale ale Primariei Luncaviţa.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.

Adoptată astăzi : 29.02.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.15622600 1615082895