Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 23Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Luncaviţa nr. 27/30.08.2006 privind aprobarea listei spaţiilor din
proprietatea privată a Consiliului Local Luncaviţa în
care funcţionează Unităţi Medicale ce urmează a fi
vândute conform OUG nr. 110/2005 aprobată
prin Legea nr. 236/2006

Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 28.03.2008
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local Luncaviţa nr. 27/30.08.2006 privind aprobarea listei spaţiilor din proprietatea privată a Consiliului Local Luncaviţa în care funcţionează Unităţi Medicale ce urmează a fi vândute conform OUG nr. 110/2005 aprobată prin Legea nr. 236/2006.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.

Adoptată astăzi : 28.03.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.29833500 1635156309