Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 28Privind aprobarea investiţiei „Îmbunătăţirea reţelei de publice de apă în localităţile: Luncaviţa şi Rachelu, judeţul Tulcea”


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 28.03.2008.
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 şi alin. 6, lit. „a”, punctul 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă investiţia „Îmbunătăţirea reţelei de publice de apă în localităţile: Luncaviţa şi Rachelu, judeţul Tulcea”.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.

Adoptată astăzi : 28.03.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2020
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.18472800 1603592240