Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Utilităţi Publice Luncaviţa
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 30Privind aprobarea atacării în instanţă a Notei de Constatare şi a Procesului Verbal de Contravenţie a Gărzii de Mediu Brăila

Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 28.03.2008.
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă atacarea în instanţă a Notei de Constatare şi a Procesului Verbal de Contravenţie a Gărzii de Mediu Brăila.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.

Adoptată astăzi : 28.03.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.77780300 1631977498