Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 32Privind aprobarea planului și a clauzelor privind realizarea unui parteneriat public – privat cu scopul înființării unei exploatații
agricole și piscicole în domeniul public al
comunei LuncavițaConsiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 28.03.2008.
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1, alin. 2, lit. „c”, alin. 4, lit. „e” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă planul și a clauzele privind realizarea unui parteneriat public – privat cu scopul înființării unei exploatații agricole și piscicole în domeniul public al comunei Luncavița, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.


Adoptată astăzi : 28.03.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.82281700 1701426389