Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 33Privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Luncavița cu introducerea sumei de 74 mii lei la cap. învățământ 65.02
pentru obiectivul „Reabilitare Școala cu
clasele I – VIII Luncavița, Corp A”Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 25.04.2008.
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului Comunei Luncavița cu introducerea sumei de 74 mii lei la cap. învățământ 65.02 pentru obiectivul „Reabilitare Școala cu clasele I – VIII Luncavița, Corp A”

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.

Adoptată astăzi : 25.04.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.09626500 1696170602