Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Proiecte in curs de realizare
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 35Privind rectificarea bugetului comunei Luncaviţa
şi introducerea sumei de 668 mii lei la capitolul Mediu 74.02Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 28.03.2008;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.341/2008 prin care s-a acordat Comunei Luncaviţa suma de 668 mii lei pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural „ Sistem de Canalizare şi Staţie de Epurare, comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea” ;
Având în vedere nota de fundamentare a domnului Ilie Ştefan – Primarul Comunei Luncaviţa şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,
În temeiul art. 36 alin. 1 şi alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală republicată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului comunei Luncaviţa şi introducerea sumei de 668 mii lei la capitolul Mediu 74.02.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.

Adoptată astăzi : 28.03.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.83665400 1631976917