Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 35Privind rectificarea bugetului comunei Luncavița
și introducerea sumei de 668 mii lei la capitolul Mediu 74.02Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 28.03.2008;
Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.341/2008 prin care s-a acordat Comunei Luncavița suma de 668 mii lei pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural „ Sistem de Canalizare și Stație de Epurare, comuna Luncavița, județul Tulcea” ;
Având în vedere nota de fundamentare a domnului Ilie Ștefan – Primarul Comunei Luncavița și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local,
în temeiul art. 36 alin. 1 și alin. 4 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului comunei Luncavița și introducerea sumei de 668 mii lei la capitolul Mediu 74.02.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.

Adoptată astăzi : 28.03.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2022
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.62580100 1670141810