Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Invatamant
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 36Privind aprobarea plăţii cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale pentru toate scrutinele ce se vor desfăşura în anul 2008 din bugetul local al comunei Luncaviţa


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 28.03.2008.
Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 266/12.03.2008 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008;
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă plăta cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale pentru toate scrutinele ce se vor desfăşura în anul 2008 din bugetul local al comunei Luncaviţa.
Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro.

Adoptată astăzi : 28.03.2008 cu votul a 13 consilieri din totalul de 13.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.43700900 1632539161