Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Educatie Europeana
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 37Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea proiectului „Extinderea reţelei publice de apă uzată în localitatea Luncaviţa, comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea”

Consiliul Local al Comunei Luncaviţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.04. 2008 legal constituită;
Văzând Nota de Fundamentare a domnului Ilie Stefan in calitate de primar al comunei Luncaviţa precum şi Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local, prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea proiectului „Extinderea reţelei publice de apă uzată în localitatea Luncaviţa, comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea”
Având în vedere Avizul Comisiei de avizare tehnica lucrari publice a Consiliului Local al comunei Luncaviţa
In baza dispozitiilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2007privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.36, alin.4, litera „d”, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
În temeiul art. 36 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

Hotărăşte:


Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru realizarea proiectului „ Extinderea reţelei publice de apă uzată în localitatea Luncaviţa, comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea” cu indicatorii tehnico-economici din Anexa nr.1 la prezenta hotarare.
Art. 2. Finantarea investitiei prevazuta la art.1 se va realiza din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene prin intermediul Instrumentelor structurale si din fonduri ale bugetului local.
Art. 6. Compartimentul Secretariat va comunica prezenta hotărâre, în copie, tuturor celor interesaţi.
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Consiliului Local al Comunei Luncaviţa din data de 25.04.2008, cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenţi.Anexa nr.1 la HCL nr........./25.04.2008Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

Valoarea totală 7,190.3471 mii lei inclusiv TVA;
(în preţuri - 3.6940 lei = 1 EURO din data de 12.03.2008),
din care:
- construcţii-montaj (C+M) 6,160.6982 mii lei inclusiv TVA;

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
- anul I 430,678/0 mii lei inclusiv TVA ;
- anul II 6759,6687/6,160.6982 mii lei inclusiv TVA
Durata de realizare (luni);
Durata estimata a investitiei este de 24 de luni din care alocata lucrarilor este de 11 luni.

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);
- Conducte din PVC, Dn 250 mm, SN 4 ml 19.164
- Staţii de pompare Buc. 5
- Conductă de refulare din PEHD, Dn 160 mm, Pn4 ml 1444

Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz. – Nu este cazul.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.41045000 1632170700