Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 37Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea proiectului „Extinderea rețelei publice de apă uzată în localitatea Luncavița, comuna Luncavița, județul Tulcea”

Consiliul Local al Comunei Luncavița, întrunit în ședința ordinară din data de 25.04. 2008 legal constituită;
Văzând Nota de Fundamentare a domnului Ilie Stefan in calitate de primar al comunei Luncavița precum și Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local, prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea proiectului „Extinderea rețelei publice de apă uzată în localitatea Luncavița, comuna Luncavița, județul Tulcea”
Având în vedere Avizul Comisiei de avizare tehnica lucrari publice a Consiliului Local al comunei Luncavița
In baza dispozitiilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2007privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.36, alin.4, litera „d”, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
în temeiul art. 36 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

Hotărăște:


Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru realizarea proiectului „ Extinderea rețelei publice de apă uzată în localitatea Luncavița, comuna Luncavița, județul Tulcea” cu indicatorii tehnico-economici din Anexa nr.1 la prezenta hotarare.
Art. 2. Finantarea investitiei prevazuta la art.1 se va realiza din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene prin intermediul Instrumentelor structurale si din fonduri ale bugetului local.
Art. 6. Compartimentul Secretariat va comunica prezenta hotărâre, în copie, tuturor celor interesați.
Hotărârea a fost adoptată în ședința Consiliului Local al Comunei Luncavița din data de 25.04.2008, cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenți.Anexa nr.1 la HCL nr........./25.04.2008Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Valoarea totală 7,190.3471 mii lei inclusiv TVA;
(în prețuri - 3.6940 lei = 1 EURO din data de 12.03.2008),
din care:
- construcții-montaj (C+M) 6,160.6982 mii lei inclusiv TVA;

Eșalonarea investiției (INV/C+M):
- anul I 430,678/0 mii lei inclusiv TVA ;
- anul II 6759,6687/6,160.6982 mii lei inclusiv TVA
Durata de realizare (luni);
Durata estimata a investitiei este de 24 de luni din care alocata lucrarilor este de 11 luni.

Capacități (în unități fizice și valorice);
- Conducte din PVC, Dn 250 mm, SN 4 ml 19.164
- Stații de pompare Buc. 5
- Conductă de refulare din PEHD, Dn 160 mm, Pn4 ml 1444

Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz. – Nu este cazul.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.13442100 1701509788