Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 39Privind instrumentarea proiectului integrat „Extinderea reţelei publice de apă uzată în localitatea Luncaviţa, comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea” şi „Îmbunătăţirea reţelei publice de apă în localităţile Luncaviţa şi Rachelu, comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea”


Consiliul Local al Comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de
25.04.2008, legal constituită;
Văzând Nota de Fundamentare a domnului Ilie Ştefan in calitate de primar al comunei. Luncaviţa, judeţul Tulcea privind necesitatea si oportunitate proiectului integrat „Extinderea reţelei publice de apă uzată în localitatea Luncaviţa, comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea” şi „Îmbunătăţirea reţelei publice de apă în localităţile Luncaviţa şi Rachelu, comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea” precum şi Raportul compartimentului de specialitate a Consiliului Local, prin care se propune depunerea documentatiei necesare obtinerii unei finantari nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 322 –Renovarea si dezvoltarea satelor;
In baza Hotararii Guvernului Romaniei nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013;
Tinand cont de cerintele impuse solicitantilor pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 322 –Renovarea si dezvoltarea satelor, incluse in Ghidul solicitantului;
În temeiul dispozitiilor art. 36, alin(1), alin. (2), litera „b”, alin.(4) literele „e” si „f” si ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

Hotărăşte:

Art. 1. Realizarea proiectului integrat „Extinderea reţelei publice de apă uzată în localitatea Luncaviţa, comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea” şi „Îmbunătăţirea reţelei publice de apă în localităţile Luncaviţa şi Rachelu, comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea”, este de stricta necesitate pentru dezvoltarea durabila a comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea
Art. 2. Consiliul local al comunei Luncaviţa, confirma urmatoarele declaratii:
a) Numarul de beneficiari ai proiectului este de 4750 locuitori
b)Proiectul integrat „Extinderea reţelei publice de apă uzată în localitatea Luncaviţa, comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea” şi „Îmbunătăţirea reţelei publice de apă în localităţile Luncaviţa şi Rachelu, comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea”se incadreaza in Planul urbanistic general al comunei si Planul de Amenajare a Teritoriului al judetului Tulcea;
c)Proiectul face parte din strategia de dezvoltare locala aprobata de consiliul local al comunei Luncaviţa prin Hotărârea nr.7/30.01.2008, privind planul de dezvoltare durabilă a Comunei Luncaviţa.
d) Realizarea investitiei de alimentare cu apa şi extindere de canalizare este cuprinsa in Master Planul judetului Tulcea in sectorul apa potabila si apa uzata, dar nu va fi finantata din POS de mediu;
e)Consiliul local al comunei Luncaviţa nu a beneficiat si nu beneficiaza in prezent de finantare nerambursabila din alte programe de finantare pentru realizarea investitiei integrate „Extinderea reţelei publice de apă uzată în localitatea Luncaviţa, comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea” şi „Îmbunătăţirea reţelei publice de apă în localităţile Luncaviţa şi Rachelu, comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea”
Art.3 In situatia in care proiectul va obtine finantare prin PNDR, Masura 322, Consiliul local al comunei Luncaviţa se angajeaza:
a)Sa prevada in bugetul local sumele necesare pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli eligibile necesare efectuarii platilor inaintea rambursarii acestora din fondurile FEADR, pe perioada de realizare a investitiei;
c)Sa suporte cheltuielile de mentenanta si gestionare a investitiei, pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost data in exploatare;
Art. 6. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, în copie, tuturor celor interesaţi pentru ducerea la indeplinire.

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Consiliului Local al Comunei Luncaviţa din data de 25.04.2008, cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenţiToate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.15868400 1637990762