Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 39Privind instrumentarea proiectului integrat „Extinderea rețelei publice de apă uzată în localitatea Luncavița, comuna Luncavița, județul Tulcea” și „îmbunătățirea rețelei publice de apă în localitățile Luncavița și Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea”


Consiliul Local al Comunei Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședința ordinară din data de
25.04.2008, legal constituită;
Văzând Nota de Fundamentare a domnului Ilie Ștefan in calitate de primar al comunei. Luncavița, județul Tulcea privind necesitatea si oportunitate proiectului integrat „Extinderea rețelei publice de apă uzată în localitatea Luncavița, comuna Luncavița, județul Tulcea” și „îmbunătățirea rețelei publice de apă în localitățile Luncavița și Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea” precum și Raportul compartimentului de specialitate a Consiliului Local, prin care se propune depunerea documentatiei necesare obtinerii unei finantari nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 322 –Renovarea si dezvoltarea satelor;
In baza Hotararii Guvernului Romaniei nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013;
Tinand cont de cerintele impuse solicitantilor pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala, Masura 322 –Renovarea si dezvoltarea satelor, incluse in Ghidul solicitantului;
în temeiul dispozitiilor art. 36, alin(1), alin. (2), litera „b”, alin.(4) literele „e” si „f” si ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

Hotărăște:

Art. 1. Realizarea proiectului integrat „Extinderea rețelei publice de apă uzată în localitatea Luncavița, comuna Luncavița, județul Tulcea” și „îmbunătățirea rețelei publice de apă în localitățile Luncavița și Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea”, este de stricta necesitate pentru dezvoltarea durabila a comunei Luncavița, județul Tulcea
Art. 2. Consiliul local al comunei Luncavița, confirma urmatoarele declaratii:
a) Numarul de beneficiari ai proiectului este de 4750 locuitori
b)Proiectul integrat „Extinderea rețelei publice de apă uzată în localitatea Luncavița, comuna Luncavița, județul Tulcea” și „îmbunătățirea rețelei publice de apă în localitățile Luncavița și Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea”se incadreaza in Planul urbanistic general al comunei si Planul de Amenajare a Teritoriului al judetului Tulcea;
c)Proiectul face parte din strategia de dezvoltare locala aprobata de consiliul local al comunei Luncavița prin Hotărârea nr.7/30.01.2008, privind planul de dezvoltare durabilă a Comunei Luncavița.
d) Realizarea investitiei de alimentare cu apa și extindere de canalizare este cuprinsa in Master Planul judetului Tulcea in sectorul apa potabila si apa uzata, dar nu va fi finantata din POS de mediu;
e)Consiliul local al comunei Luncavița nu a beneficiat si nu beneficiaza in prezent de finantare nerambursabila din alte programe de finantare pentru realizarea investitiei integrate „Extinderea rețelei publice de apă uzată în localitatea Luncavița, comuna Luncavița, județul Tulcea” și „îmbunătățirea rețelei publice de apă în localitățile Luncavița și Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea”
Art.3 In situatia in care proiectul va obtine finantare prin PNDR, Masura 322, Consiliul local al comunei Luncavița se angajeaza:
a)Sa prevada in bugetul local sumele necesare pentru cheltuieli neeligibile si cheltuieli eligibile necesare efectuarii platilor inaintea rambursarii acestora din fondurile FEADR, pe perioada de realizare a investitiei;
c)Sa suporte cheltuielile de mentenanta si gestionare a investitiei, pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost data in exploatare;
Art. 6. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre, în copie, tuturor celor interesați pentru ducerea la indeplinire.

Hotărârea a fost adoptată în ședința Consiliului Local al Comunei Luncavița din data de 25.04.2008, cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezențiToate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.60881300 1701506035