Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Viata sociala
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 38Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea proiectului „Îmbunătăţirea reţelei publice de apă în localităţile Luncaviţa şi Rachelu,
comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea”

Consiliul Local al Comunei Luncaviţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.04.2008 legal constituită;
Văzând Nota de Fundamentare a domnului Ilie Stefan in calitate de primar al comunei Luncaviţa precum şi Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local, prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea proiectului „Îmbunătăţirea reţelei publice de apă în localităţile Luncaviţa şi Rachelu, comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea”
Având în vedere Avizul Comisiei de avizare tehnica lucrari publice a Consiliului Local al comunei Luncaviţa
In baza dispozitiilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2007privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.36, alin.4, litera „d”, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
În temeiul art. 36 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,

Hotărăşte:


Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru realizarea proiectului „ Îmbunătăţirea reţelei publice de apă în localităţile Luncaviţa şi Rachelu, comuna Luncaviţa, judeţul Tulcea” cu indicatorii tehnico-economici din Anexa nr.1 la prezenta hotarare.
Art. 2. Finantarea investitiei prevazuta la art.1 se va realiza din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene prin intermediul Instrumentelor structurale si din fonduri ale bugetului local.
Art. 6. Compartimentul Secretariat va comunica prezenta hotărâre, în copie, tuturor celor interesaţi.
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Consiliului Local al Comunei Luncaviţa din data de 25.04.2008, cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenţi.


Anexa nr.1 la HCL nr........./25.04.2008PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Valoarea totală 3,773.6578 mii lei inclusiv TVA;
(în preţuri - 3.6560 lei = 1 EURO din data de 25.02.2008),
din care:
- construcţii-montaj (C+M) 3,233.1229 mii lei inclusiv TVA;

Eşalonarea investiţiei (INV/C+M):
- anul I 195 / 0 mii lei inclusiv TVA ;
- anul II 3,678.82 / 2,928.39 mii lei inclusiv TVA

Durata de realizare (luni);
Durata estimata a investitiei este de 24 de luni din care alocata lucrarilor este de 11 luni.

Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);

Pentru Luncavita:
Retea de distributie:
- Conducte din PEHD, DN 63x3.6 mm ml 6.537
- Conducte din PEHD, DN 75x4.3 mm ml 5.793
- Conducte din PEHD, Dn 90x5.1 mm ml 927
- Conducte din PEHD, DN 110x6.3 mm ml 474
- Conducte din PEHD, DN 125x7.1mm ml 857
- Conducte din PEHD, Dn 140x8.0 mm ml 476

Aductiune:
- Conducte din PEHD, DN 110x6.3 mm ml 5930
- Conducte din PEHD, DN 110x6.3 mm ml 1746

Rezervor de inmagazinare V=200mc buc. 1
Put H=60 m buc. 1

Pentru Rachelu:
Retea de distributie:
- Conducte din PEHD, DN 63x3.6 mm ml 2.414
- Conducte din PEHD, DN 75x4.3 mm ml 1.508
- Conducte din PEHD, Dn 90x5.1 mm ml 524
- Conducte din PEHD, DN 110x6.3 mm ml 300
- Conducte din PEHD, DN 125x7.1mm ml 16


Aductiune:
- Conducte din PEHD, DN 110x6.3 mm ml 274
- Put H=70 m buc. 1
Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz. – Nu este cazul.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.89826800 1631969171