Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 38Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru realizarea proiectului „îmbunătățirea rețelei publice de apă în localitățile Luncavița și Rachelu,
comuna Luncavița, județul Tulcea”

Consiliul Local al Comunei Luncavița, întrunit în ședința ordinară din data de 25.04.2008 legal constituită;
Văzând Nota de Fundamentare a domnului Ilie Stefan in calitate de primar al comunei Luncavița precum și Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Consiliului Local, prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru realizarea proiectului „îmbunătățirea rețelei publice de apă în localitățile Luncavița și Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea”
Având în vedere Avizul Comisiei de avizare tehnica lucrari publice a Consiliului Local al comunei Luncavița
In baza dispozitiilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2007privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.36, alin.4, litera „d”, din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
în temeiul art. 36 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată,

Hotărăște:


Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru realizarea proiectului „ îmbunătățirea rețelei publice de apă în localitățile Luncavița și Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea” cu indicatorii tehnico-economici din Anexa nr.1 la prezenta hotarare.
Art. 2. Finantarea investitiei prevazuta la art.1 se va realiza din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene prin intermediul Instrumentelor structurale si din fonduri ale bugetului local.
Art. 6. Compartimentul Secretariat va comunica prezenta hotărâre, în copie, tuturor celor interesați.
Hotărârea a fost adoptată în ședința Consiliului Local al Comunei Luncavița din data de 25.04.2008, cu votul a 13 consilieri din totalul de 13 prezenți.


Anexa nr.1 la HCL nr........./25.04.2008PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

Valoarea totală 3,773.6578 mii lei inclusiv TVA;
(în prețuri - 3.6560 lei = 1 EURO din data de 25.02.2008),
din care:
- construcții-montaj (C+M) 3,233.1229 mii lei inclusiv TVA;

Eșalonarea investiției (INV/C+M):
- anul I 195 / 0 mii lei inclusiv TVA ;
- anul II 3,678.82 / 2,928.39 mii lei inclusiv TVA

Durata de realizare (luni);
Durata estimata a investitiei este de 24 de luni din care alocata lucrarilor este de 11 luni.

Capacități (în unități fizice și valorice);

Pentru Luncavița:
Retea de distributie:
- Conducte din PEHD, DN 63x3.6 mm ml 6.537
- Conducte din PEHD, DN 75x4.3 mm ml 5.793
- Conducte din PEHD, Dn 90x5.1 mm ml 927
- Conducte din PEHD, DN 110x6.3 mm ml 474
- Conducte din PEHD, DN 125x7.1mm ml 857
- Conducte din PEHD, Dn 140x8.0 mm ml 476

Aductiune:
- Conducte din PEHD, DN 110x6.3 mm ml 5930
- Conducte din PEHD, DN 110x6.3 mm ml 1746

Rezervor de inmagazinare V=200mc buc. 1
Put H=60 m buc. 1

Pentru Rachelu:
Retea de distributie:
- Conducte din PEHD, DN 63x3.6 mm ml 2.414
- Conducte din PEHD, DN 75x4.3 mm ml 1.508
- Conducte din PEHD, Dn 90x5.1 mm ml 524
- Conducte din PEHD, DN 110x6.3 mm ml 300
- Conducte din PEHD, DN 125x7.1mm ml 16


Aductiune:
- Conducte din PEHD, DN 110x6.3 mm ml 274
- Put H=70 m buc. 1
Alți indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiția, după caz. – Nu este cazul.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.91573000 1701422801