Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 45

19.11.2007


Privind aprobarea participării Comunei Luncaviţa, ca membru Fondator la constituirea „Asociaţiei pentru Dezvoltarea Durabilă a Judeţului Tulcea”

Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 07.09.2007;
Văzând Nota de Fundamentare a domnului Ilie Ştefan – Primarul Comunei Luncaviţa
Având în vedere raportele de avizare ale Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local Luncaviţa
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
În conformitate cu prevederile art. 11 coroborate cu cele ale art. 36 alin.7, lit. c) din Lefea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată
În temeiul art. 36 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă participarea Comunei Luncaviţa, în calitate de membru fondator, la constituirea „Asociaţiei pentru Dezvoltarea Durabilă a Judeţului Tulcea”, cu sediul în Tulcea, str. Păcii, nr. 20, jud. Tulcea.
Art. 2 Se aprobă participarea Comunei Luncaviţa la constituirea patrimoniului Asociaţiei pentru Dezvoltarea Durabilă a Judeţului Tulcea, cu suma de 5.000 lei.
Art. 3 Se aprobă Statutul Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă a Judeţului Tulcea, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Se împuterniceşte d-nul Ştefan Ilie – Primarul comunei Luncaviţa cu semnarea actelor necesare participării la asociaţie.
Art. 5 Se împuterniceşte d-nul Ştefan Ilie – primarul comunei Luncaviţa să reprezinte Comuna Luncaviţa în Adunarea Generală a Asociaţilor.
Art. 6 Compartimentul secretariat va comunica prezenta hotărâre, în copie, membrilor asociaţiei şi tuturor celor interesaţi.

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Consiliului Local al Comunei Luncaviţa din data de 19.11.2007 cu votul a 13 consilieri prezenţi la şedinţă din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.94056900 1631968779