Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 45

19.11.2007


Privind aprobarea participării Comunei Luncavița, ca membru Fondator la constituirea „Asociației pentru Dezvoltarea Durabilă a Județului Tulcea”

Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 07.09.2007;
Văzând Nota de Fundamentare a domnului Ilie Ștefan – Primarul Comunei Luncavița
Având în vedere raportele de avizare ale Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local Luncavița
în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
în conformitate cu prevederile art. 11 coroborate cu cele ale art. 36 alin.7, lit. c) din Lefea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată
în temeiul art. 36 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă participarea Comunei Luncavița, în calitate de membru fondator, la constituirea „Asociației pentru Dezvoltarea Durabilă a Județului Tulcea”, cu sediul în Tulcea, str. Păcii, nr. 20, jud. Tulcea.
Art. 2 Se aprobă participarea Comunei Luncavița la constituirea patrimoniului Asociației pentru Dezvoltarea Durabilă a Județului Tulcea, cu suma de 5.000 lei.
Art. 3 Se aprobă Statutul Asociației pentru Dezvoltare Durabilă a Județului Tulcea, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 Se împuternicește d-nul Ștefan Ilie – Primarul comunei Luncavița cu semnarea actelor necesare participării la asociație.
Art. 5 Se împuternicește d-nul Ștefan Ilie – primarul comunei Luncavița să reprezinte Comuna Luncavița în Adunarea Generală a Asociaților.
Art. 6 Compartimentul secretariat va comunica prezenta hotărâre, în copie, membrilor asociației și tuturor celor interesați.

Hotărârea a fost adoptată în ședința Consiliului Local al Comunei Luncavița din data de 19.11.2007 cu votul a 13 consilieri prezenți la ședință din totalul de 13.

Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2022
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.65996300 1664175620