Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Urbanism
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 52Privind aprobarea unor reguli şi sancţiuni de funcţionare din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă a Comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea

Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 27.08.2008.
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 ş ialin. 6 lit. a, punctul 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE


Art. 1 Se aprobă regulile şi sancţiunile de funcţionare din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă a Comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea, conform anexei 1, care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se va duce la îndeplinire de primarul comunei Luncaviţa domnul Ilie Ştefan, viceprimarul comunei Luncaviţa domnul Ionaşcu Gabriel.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, cât şi agenţilor poliţiei locale, agenţilor de securitate angajaţi ai Primăriei Comunei Luncaviţa şi angajaţilor serviciului public de alimentare cu apă Luncaviţa, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro


Adoptată astăzi : 27.08.2008 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenti.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2022
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.47212400 1642570999