Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 52Privind aprobarea unor reguli și sancțiuni de funcționare din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă a Comunei Luncavița, județul Tulcea

Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 27.08.2008.
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 ș ialin. 6 lit. a, punctul 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE


Art. 1 Se aprobă regulile și sancțiunile de funcționare din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă a Comunei Luncavița, județul Tulcea, conform anexei 1, care face parte din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se va duce la îndeplinire de primarul comunei Luncavița domnul Ilie Ștefan, viceprimarul comunei Luncavița domnul Ionașcu Gabriel.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, cât și agenților poliției locale, agenților de securitate angajați ai Primăriei Comunei Luncavița și angajaților serviciului public de alimentare cu apă Luncavița, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro


Adoptată astăzi : 27.08.2008 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenti.


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.06932500 1701906784