Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Urbanism 2011
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 54Privind interzicerea accesului utilajelor agricole pe unele
drumuri comunale din localitatea Luncaviţa şi Rachelu,
judeţul Tulcea

Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 27.08.2008.
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 şi alin. 6 lit. lit. a, punctul 13 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă interzicerea accesului utilajelor agricole pe unele drumuri comunale din localitatea Luncaviţa şi Rachelu, judeţul Tulcea, conforma anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro

Adoptata astazi 27.08.2008 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenti.


Anexa 1


Privind interzicerea accesului utilajelor agricole pe următoarele drumuri comunale:

Comuna Luncavia:
Sat Luncaviţa: Drum de Exploatare 721
Sat Rachelu: Drum Stradal: 386
Data: 25.08.2008

Primar,
Prof. Stefan Ilie


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.98438500 1621223060