Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

CONSILIUL LOCAL LUNCAVIȚA
JUDEȚUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 54Privind interzicerea accesului utilajelor agricole pe unele
drumuri comunale din localitatea Luncavița și Rachelu,
județul Tulcea

Consiliul Local Luncavița, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară legal constituită în data de 27.08.2008.
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ștefan și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
în temeiul art. 36/alin. 1 și alin. 6 lit. lit. a, punctul 13 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată


HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă interzicerea accesului utilajelor agricole pe unele drumuri comunale din localitatea Luncavița și Rachelu, județul Tulcea, conforma anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncavița și prefectului județului Tulcea și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro

Adoptata astazi 27.08.2008 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenti.


Anexa 1


Privind interzicerea accesului utilajelor agricole pe următoarele drumuri comunale:

Comuna Luncavia:
Sat Luncavița: Drum de Exploatare 721
Sat Rachelu: Drum Stradal: 386
Data: 25.08.2008

Primar,
Prof. Stefan Ilie


Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2023
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.56193000 1685365302