Comuna Luncavita

Comuna Luncativa

Hotărâri 2011
CONSILIUL LOCAL LUNCAVIŢA
JUDEŢUL TULCEA

HOTĂRÂREA NR. 56Privind scoaterea suprafeţei de 215,26 mp. aflată în tarla 70, parcela 2103 din domeniul public al comunei Luncaviţa în domeniul privat al comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea, teren pe care este amplasată construcţia proprietate privată a SC ERMOGEN SRL


Consiliul Local Luncaviţa, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară legal constituită în data de 27.08.2008.
Văzând nota de fundamentare a domnului Primar Ilie Ştefan şi raportul de avizare al Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local;
În temeiul art. 36/alin. 1 şi alin. 2, lit. ,,c,, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată


HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă scoaterea suprafeţei de 215,26 mp. aflată în tarla 70, parcela 2103 din domeniul public al comunei Luncaviţa în domeniul privat al comunei Luncaviţa, judeţul Tulcea, teren pe care este amplasată construcţia proprietate privată a SC ERMOGEN SRL.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Luncaviţa şi prefectului judeţului Tulcea şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.comunaluncavita.ro

Adoptata astazi 27.08.2008 cu votul a 12 consilieri din totalul de 12 prezenti.Toate drepturile sunt rezervate Primaria Luncavita © 2021
Realizat de EuroMarket.ro Servicii profesionale web design & seo
Security check 0.30407400 1635159655